Spoločnosť Environmental Institute, s.r.o. realizuje od 03/2021 a participuje na aktivitách ako partner 1 v rámci projektu:

 

Názov projektu:

DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)

Kód projektu v ITMS2014+: 313021W683

 

Názov a sídlo prijímateľa

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 61/2, Bratislava

Názov a sídlo partnera 1:

 

Environmental Institute, s.r.o.

Okružná 784/42, Koš

Názov a sídlo partnera 2:

 

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, Bratislava

 

 

 

Miesto realizácie projektu

SR/Bratislavský  kraj/ Bratislava I - mestská časť Staré Mesto

SR/Trenčiansky kraj/ Koš

SR/Bratislavský  kraj/ Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves

 

 

Výška poskytnutého NFP:                587 047,30 EUR

 

Opis projektu:

V rámci projektu sa realizujú 3 hlavné aktivity:

Výskumná aktivita 1 Barcoding Slovenska (SK-BOL)

Výskumná aktivita 2  Barcoding vybraných skupín bezstavovcov

Výskumná aktivita 3  Barcoding a detekcia inváznych druhov rýb

Predmetom výskumu je:

 • Zmapovať biodiverzitu v okolí opustených ložísk po ťažbe antimónu na Slovensku.
 • Získanie  DNA sekvencií 700 vybraných druhov húb, rastlín a stavovcov z územia Slovenska.
 • Získanie sekvencií 300 druhov bezstavovcov, najmä hmyzu a pavúkovcov.
 • Získanie sekvencií všetkých druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku.
 • Získané DNA sekvencie zverejniť v databáze BOLD medzinárodnej iniciatívy IBOL. 
 • DNA barcoding umožňuje automatizovanú identifikáciu a analýzu rôznych životných štádií a fragmentov organizmov.

Využitie získaných a zverejnených sekvencií:

 •  V biomonitoringu chránených druhov ale aj hospodárskych škodcov
 •  V boji proti pytliactvu a ilegálnemu obchodu s chránenými druhmi
 •  V kontrole prenášačov rôznych ochorení
 •  V bioremediácii kontaminovaných území
 •  V kontrole bezpečnosti potravín
 •  V kontrole inváznych druhov rastlín a živočíchov
 •  a v mnohých iných odvetviach

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk, www.opvai.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk